Ciele

Ciele DAMOT

Cieľom našej organizácie je ponúknuť deťom a mládeži podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie svojho voľného času ako alternatívu k vysedávaniu pred TV či hraniu počítačových hier. Naša činnosť je prioritne zameraná na prírodné prostredie.
Svojimi činnosťami sa snažíme u detí a mládeže vzbudiť pozitívny vzťah k prírode a pocit spoluzodpovednosti za stav životného prostredia okolo nás. Pomocou celoročných akcií a táborov ponúkame deťom aktivity, ktoré obohatia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy ako napr. skauting, turistické a športové aktivity, divadelná a umelecká tvorba.

Naše aktivity smerujú tiež k celkovému rozvoju osobnosti, tj. rozvoju telesných aj duševných zručnosti a v neposlednom rade deti a mládež tiež motivujeme k pohybovým a športovým aktivitám, čo prispieva k rozvoju ich motorických zručností.

Naše ciele zahrňujú tiež podporu a rozvoj skautského oddielu v Devíne a tiež by sme sa chceli bližšie venovať aktuálnej problematike ochrany životného prostredia so zameraním na čistenie riek na Slovensku.