Ako učíme

Ako učíme

V rámci svojej činnosti prezentujeme koncepciu environmentálnej výchovy a neformálneho vzdelávania, založeného na zážitkovom učení – učení hrou. Hra, ako jedna z najúčinnejších výchovných metód, sa stala u nás hlavným výchovným prostriedkom. Prostredníctvom nej sa deťom a mládeži snažíme nenásilným spôsobom formovať ich hodnoty a zároveň priblížiť prírodu, jej chod a pravidlá.

Vlastným príkladom sa detí a mládež tiež snažíme inšpirovať a motivovať k nekonzumnému spôsobu života, snažíme sa o rozvoj dobrých vlastností u detí ako je schopnosť pracovať v tíme, schopnosť podeliť sa, vytrvalosť i sebaovládanie, deti učíme samostatnosti ale i vzájomnej spolupráci a v neposlednom rade ich tiež motivujeme k zvýšeniu pohybových a športových aktivít.