2% z dane

2% z dane – malá suma, vďaka ktorej môžeme robiť veľké veci…

 

Milí priatelia organizácie Tahamatam,
opäť nadišiel čas, kedy sa môžete rozhodnúť, komu venujete svoje 2%  z dane z príjmov za rok 2019.

Detská a mládežnícka organizácia Tahamatam sa od roku 2003 zaoberá predovšetkým organizovaním tradičných nekomerčných letných stanových táborov pre deti a mládež a voľno-časovým, športovým a environmentálnym aktivitám pre deti a mládež. Svojimi aktivitami sa snažíme u detí a mládeže hravou formou vypestovať zdravý vzťah k prírode a jej ochrane. Prostredníctvom celoročných akcií, záujmových činností a táborov ponúkame deťom aktivity, ktoré obohatia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy ako napr. skauting, turistické a športové aktivity, divadelná a tvorivo-umelecká tvorba. Tieto smerujú k celostnému rozvoju, pomocou ktorých si deti majú možnosť prehĺbiť svoje schopnosti, hodnoty a príťažlivým programom prežiť vek mladosti užitočným spôsobom.

Na naplnenie našich cieľov využívame prírodné prostredie a klubovú činnosť. Návyky a zručnosti, ktoré si deti osvoja, ich posilnia v dôležitých etapách ich budúceho života. Spojením pohybových, turistických a umeleckých aktivít sa snažíme vytvoriť zdravý kolektív, kde má každý možnosť sa rozvíjať.

Naše ciele do budúcnosti zahrňujú okrem iného i podporu záujmovej a klubovej činnosti detí a mládeže prostredníctvom voľno-časových krúžkov, materiálneho zabezpečenia  na organizáciu táborov, získanie finančných prostriedkov na rozvoj mládežníckeho centra v Devíne a tiež by sme sa chceli bližšie venovať aktuálnej problematike ochrany životného prostredia so zameraním na čistenie riek na Slovensku.

Vaším príspevkom 2% z dane by sme chceli pokračovať v našej činnosti a naplniť ciele, ktorými by sme prispeli k hodnotnému rozvoju deti a mládeže ako aj ochrane životného prostredia.

 

Informačné údaje: Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM
                                  Pribišova 23, Bratislava, 841 05
                                  IČO: 30854946
                                  účet: 262 307 8065/ 1100
                                  IBAN: SK77 1100 0000 0026 2307 8065
Srdečne ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli podporiť našu organizáciu.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 

 

2 percentá z dane