Kto sme

2% z dane

2% z dane – malá suma, vďaka ktorej môžeme robiť veľké veci…

 

Milí priatelia organizácie Tahamatam,
opäť nadišiel čas, kedy sa môžete rozhodnúť, komu venujete svoje 2%  z dane z príjmov za rok 2017.

Detská a mládežnícka organizácia Tahamatam sa od roku 2003 zaoberá predovšetkým organizovaním letných stanových táborov pre deti a mládež a voľno-časovým, športovým a environmentálnym aktivitám pre deti a mládež. Svojimi aktivitami sa snažíme u detí a mládeže hravou formou vypestovať zdravý vzťah k prírode a jej ochrane. Prostredníctvom celoročných akcií, záujmových činností a táborov ponúkame deťom aktivity, ktoré obohatia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy ako napr. skauting, turistické a športové aktivity, divadelná a tvorivo-umelecká tvorba. Tieto smerujú k celostnému rozvoju, pomocou ktorých si deti majú možnosť prehĺbiť svoje schopnosti, hodnoty a príťažlivým programom prežiť vek mladosti užitočným spôsobom.

Na naplnenie našich cieľov využívame prírodné prostredie a klubovú činnosť. Návyky a zručnosti, ktoré si deti osvoja, ich posilnia v dôležitých etapách ich budúceho života. Spojením pohybových, turistických a umeleckých aktivít sa snažíme vytvoriť zdravý kolektív, kde má každý možnosť sa rozvíjať.

Naše ciele do budúcnosti zahrňujú okrem iného i podporu záujmovej a klubovej činnosti detí a mládeže prostredníctvom voľno-časových krúžkov, materiálneho zabezpečenia  na organizáciu táborov, získanie finančných prostriedkov na rozvoj mládežníckeho centra v Devíne a tiež by sme sa chceli bližšie venovať aktuálnej problematike ochrany životného prostredia so zameraním na čistenie riek na Slovensku.

Vaším príspevkom 2% z dane by sme chceli pokračovať v našej činnosti a naplniť ciele, ktorými by sme prispeli k hodnotnému rozvoju deti a mládeže ako aj ochrane životného prostredia.

 

Informačné údaje: Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM
                                  Pribišova 23, Bratislava, 841 05
                                  IČO: 30854946
                                  účet: 262 307 8065/ 1100
                                  IBAN: SK77 1100 0000 0026 2307 8065
Srdečne ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli podporiť našu organizáciu.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane

 

 

2 percentá z dane